Riskanalys i projekt- varför ska du göra det och hur gör du

Normalt innebär projektarbete många oförutsedda händelser och variabler som kan påverka huruvida resultatet blir lyckat eller ej. Därför är riskanalys ett viktigt steg i projektledningsprocessen. Det hjälper till att identifiera potentiella risker och utvärdera deras inverkan, så att projektledaren kan vidta proaktiva åtgärder för att minimera eller undvika dem.

Här tänkte vi beskriva en enkel metod för att komma igång med riskanalys i ditt projekt.

  1. Identifiera potentiella risker: Titta på alla delar av ditt projekt och överväg vad som kan gå fel. Detta kan inkludera saker som förseningar, kostnadsöverskridanden, tekniska problem och ändringar i omfattningen.
  2. Utvärdera effekten av varje risk: När du har identifierat de potentiella riskerna bör du överväga hur var och en kan påverka ditt projekt. Sätt ett värde 1-5 beroende på hur allvarlig konsekvensen av risken är.
  3. Titta på sannolikheten för att varje risk inträffar och vad dess inverkan skulle vara om den inträffade. Sätt ett värde 1-5 beroende på hur sannolikt det är att risken inträffar.
  4. Tilldela prioritet: Multiplicera sannolikheten och effekten, detta ger dig ett riskvärde. Detta hjälper dig att fokusera dina ansträngningar på de viktigaste riskerna först, dvs de som fått högst riskvärde.
  5. Utveckla riskresponsplaner: När du har bedömt riskerna är det dags att utveckla en plan för att hantera var och en. Det kan handla om att vidta åtgärder för att minimera sannolikheten för att risken uppstår, eller att utveckla beredskapsplaner för att minimera påverkan om den inträffar. Alla risker är inte projektledarens ansvar att hantera! Vissa risker kommer att ligga utanför ditt mandat och ska tas om hand av den personen som faktiskt har befogenheter att åtgärda risken.
  6. Övervaka och granska: Granska och övervaka riskerna regelbundet och gör nödvändiga uppdateringar av dina riskresponsplaner efter behov.

Att presentera resultaten av din riskanalys kan göras på en mängd olika sätt, men en effektiv metod är att skapa en riskhanteringsmatris. Detta är ett enkelt diagram som visar sannolikheten för att en risk uppstår mot dess inverkan. Risker som faller inom kategorin hög påverkan/hög sannolikhet bör prioriteras i din riskresponsplan.

Sammanfattningsvis är en riskanalys ett viktigt steg i projektledningsprocessen. Det hjälper till att identifiera potentiella risker och utvärdera deras inverkan, så att projektledaren eller annan ansvarig person kan vidta proaktiva åtgärder för att minimera eller undvika dem. Genom att följa stegen som beskrivs ovan och presentera resultaten i ett tydligt och lättförståeligt format kan projektledare se till att deras projekt håller sig på rätt spår och uppnår sina mål.